Vílanecká střelnice

Úvod

Zájmová lokalita se nachází v kraji Vysočina přibližmě 6 km jižně od Jihlavy mezi obcemi Popice a Vílanec. GPS souřadnice jsou 49°20´32.259" N, 15°33´30.676"E. Celkově zaujímá území plochu 45,57 ha. Jde o bývalou vojenskou střelnici s mozaikou rozmanitých biotopů od suchých trávníků po prameniště a mokřady. Jde o významnou regionální lokalitu z výskytem mnoha vzácných organismů. Většina území je ve vlastnictví armády České republiky. Menší části jsou ve vlastnictví soukromé osoby, se kterou spolupracujeme a děkujeme za jeho souhlas prováděním managementových zásahů.

Přibližná lokalizace zájmového území Vílanecká střelnice.

Aktuální letecké foto zájmové lokality.

 

Historické letecké foto zájmové lokality z roku 1953.

Vílanecká střelnice je dnes již nepoužívaným vojenským cvičištěm bez jakékoli činnosti. To se neblaze projevuje na jejím stavu. Jako jiné opuštěné vojenské prostory trpí nedostatem mechanického narušování půdního povrchu vojenskou technikou. Postupující přirozená sukcese způsobuje zarůstání dřevinami a třtinou křovištní. Zanikají tak otevřené biotopy tolik potřebné v dnešní zarostlé nebo naopak intenzivně obhospodařované krajině. Management by měl směřovat k výřezu náletových dřevin, pravidelné mozaikové seči lučních porostů, zajištění narušování půdního povrchu technikou (bagr, offroad automobily, vojenská vozidla) a zavedení pastvy.

V roce 2009 byl proveden lepidopterologický průkum (motýli):

V roce 2011 byl proveden ornitologický průzkum a průzkum biotopů Vílanecké střelnice:

V roce 2014 proběhl průzkum obojživelníků a plazů a průzkum blanokřídlých:

Popis naší dosavadní činnosti:

Managementová opatření v roce 2014 zahrnovala následující opatření:

1. Prořezávky náletových dřevin na celkové ploše 2570 m2. Jednalo se převážně o vrby, břízy, osiky, borovice a olše. Účelem bylo jednak prosvětlení okolí budoucích tůní (viz níže) a dále potlačení sukcese a otevření suchých biotopů. Vykácená dřevní hmota byla uložena na hromady na degradované plochy a bude sloužit jako úkrytá příležitost, tedy poslouží k dalšímu biotopovému a stanovištnímu rozrůznění území.

2. Strojní vyhloubení dvou tůní o plochách 260 a 35 m2 na botanicky nevýznamné části území. Průměrná hloubka 40-50 cm, maximální hloubka 80-100 cm. Vytěžená zemina byla uložena v bezprostředním okolí tůní a bude sloužit k zadržování vody v tůních. Zemina byla rozhrnuta, aby netvořila nepřirozené valy. U tůní jsou výrazně zastoupeny mělčiny a je zde snaha o výrazné kolísání hladiny s příležitostným celkovým vyschnutím.

3. Strojní stržení vegetačního krytu do hloubky cca 15 cm na ploše 950 m2 v okolí budovaných tůní. Stržení drnu a uložení vytěžené zemny bylo provedeno na botanicky nevýznamných plochách. Účelem je potlačení sukcese, omezení výskytu konkurenčních druhů a naopak podpora druhů konkurenčně slabých. Jde o náhradu mechanického narušování prováděné v minulosti armádou.

Opatření byla podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Děkujeme!

Provedená opatření v roce 2014: modře - vybudované tůně, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy, žlutě - stržení drnu, oranžově - kácení náletových dřevin.

 

Managementová opatření v roce 2015 zahrnovala následující opatření:

1. Asanační kosení na celkové ploše 11 020 m2 v severní části území. Travní hmota byla uložena na nevýznamné části pozemku nebo odvezena. Opatření je na potlačení expanzivních nevýznamných druhů a popora mén ěkonkurečně zdatných a vzácných. Opatření je i na podporu dalších organismů, zejména hmyzu.

2. Kácení náletových dřevin, konkrétně vrb, na ploše 270 m2. Účelem je rozšíření a prosvětlení mokřadní louky a snížení zastínění obnovované tůně (viz další). vytěřená drž¨čevní hmota byla uložena v blízkém okolí na nevýznamné plochy a bude sloužit zejména jako úkryt a zimoviště pro drobné živočichy.

3. Částečnou strojní obnova mělké a zazemněné tůně na ploše cca 250 m2. Vytěžená zemina byla uložena do okolí tůně na biologicky nevýzmané plochy.

Opatření byla podpořena s Programu obnovy přirozených funkcí krajiny vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Děkujeme!

Provedená opatření v roce 2015: zeleně - asanační kosení, modře - obnoví tůně, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy, žlutě - kácení náletových dřevin.

Fotogalerie 2014 (chronologicky):

 

TOPlist