Lesnovské mokřady

Úvod

Lokalita leží v těsné blízkosti městské části Jihlava - Lesnov v k. ú. Bedřichov u Jihlavy. GPS souřadnice jsou 49°26'0.388"N, 15°35'20.710"E. Zájmové území tvoří dvě samostatné plochy. Jedna představuje dlouhodoběji obhospodařovaný luční porost se zatrubněnou vodotečí a navazujícím drobným rybníkem Kulatina, o celkové výměře 1,7 ha. Ta je ve vlastnictví dvou členů našeho občanského sdružení.  Druhá plocha představuje převážně podmáčenou, dlouhodoběji neobhospodařovanou nivu potoka s navazujícím Lučním rybníkem (zvaný též Pekařský). Tato část je ve vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově (dříve ve správě Pozemkového úřadu), kterým tímto děkujeme za jejich souhlas s realizovanými zásahy a svěření této části do péče. Naše aktivity na této lokalitě rozvíjíme od roku 2012.

 

  Přibližná lokalizace zájmového území Lesnovské mokřady.

     

      Vymezení zájmového území katastrální mapou a leteckým snímkem - p. č. 350/1 (obhospodařovaná louka s vodní plochou) a 350/3 (podmáčená niva potoka).

  

      Aktuální letecké foto zájmového území.

  

Historické letecké foto z roku 1953.

Popis naší dosavadní činnosti:

Rok 2013

1. Byl proveden botanický, herpetologický, ornitologický a entomologický (se zaměřením na mravence a motýly) průzkum (PDF):

Realizace průzkumů byla finančně podpořena z programu Ochrany biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, děkujeme!

2. Prořezávky a kácení náletových dřevin (vrby, bez) na ploše 300 m2 a strojní vybudování tří drobných tůní o velikostech 50, 50 a 20 m2:

Zákres provednch prořezávek dřevin (oranžově) a vybudování tůní (modře) s uložením vytěžené zeminy (bíle šrafovaně).

Prořezávky a kácení bylo finančně podpořeno Programem péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

3. Uspořádání čtyř exkurzí pro širokou veřejnost za účelem prezentace lokality, historického a současného stavu a plánované managementové záměry spolu s nabídkou ručního a strojního (minibagr) budování drobných tůní (fota viz fotogalerie níže):

4. Kácení a prořezávky dřevin v blízkosti stávajícího drobného rybníčku za účelem prosvětlení biotopu a zmírnění negativního vlivu na těleso hráze.

5. Vybuvodvání zimoviště pro drobné živočichy.

Realizace zimoviště bylo finančně popořeno z programu Ochrany biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, děkujeme!

Generálním partnerem opatření v roce 2013 je Nadace partnerství v rámci projektu Nestlé pro vodu v krajině, děkujeme!

Fotogalerie 2013 (chronologicky):

 

TOPlist