Dolní Bradlo

Úvod

Lokalita se nachází asi 2 km od okraje městské části Jihalav-Horní Kosov. Jedná se o část zanesené zátopy rybníka Dolní Bradlo. Výlučním vlastníkem je město Jihlava, kterému tímto děkujeme za souhlas s prováděnými opatřeními.

Přibližná lokalizace zájmového území Dolní Bradlo

 

Aktuální letecké foto zájmové lokality - žlutá rákosina uprostřed snímku v blízkosti rybníka.

 

Stejný pohled na zájmovou lokalitu ale z roku 1953.

Jde o biologicky cennou lokalitu regionálního významu s výskytem kuňky obecné. Managementová opatření mají za cíl podpořit zejména tento regionálně velmi vzácný druh obojživelníka. Lokalita je však zajímavá i z hlediska ornitologického a botanického. V roce 2012 zde byl proveden ornitologický a botanický průzkum lokality:

    

Popis naší dosavadní činnosti:

Rok 2013

1. Prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 1 370 m2 - keřové vrby, v menší míře břízy. Účelem bylo snížit zastínění a zazemňování budoucích tůní. Pokácené dřeviny byly uloženy na hromady a budou tak sloužit jako zimoviště nebo úrytová místa pro drobné živočichy.

2. Strojní vyhloubení 6 tůní o velikostech 270, 170, 60, 40, 25 a 10 m2 v botanicky nevýznamných částech lokality. Tůně jsou mělké s průměrnou hloubkou 30 - 50 cm a s maximální hloubkou 70 - 100 cm. Zemina byla uložena a rozhrnuta v bezprostředním okolí tůní a slouží k maximalizaci zadržování vody v tůních. Tůně jsou saturovány pouze spodní nebo srážkovu vodou (jsou bez přítoku a odtoku).

Provedená opatření v roce 2013: modře - tůně, oranžově - prořezávky, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy, černě - hranice pozemků.

Opatření byla finančně podpořena z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme.

Na lokalitu byla umístěna jednoduchá informační cedule o prováděných opatřeních a jejich významu (PDF):

Rok 2015

Kosení části rákosiny a přilehlé travnaté plochy na celkové ploše 2000 m2. Součástí opatření bylo ponechání části plochy bez zásahu (vynechávky).

Rok 2018

Strojní (pásovým bagrem) vyhloubení čtyř nových tůní o velikostech 290, 90, 85 a 70 m2. Vytěžená zemina byla rozhrnuta v  okolí tůní, aby tvořila přirozený val a podpořila zadržení vody. Opatření bylo podpořeno z programu POPFK Ministerstva životního propstředí.

Fotogalerie

Rok 2013

Rok 2018

 

TOPlist