Ochoz

Úvod

Lokalita se nachází asi 6 km severozápadně od Velkého Meziříčí na GPS souřadnicích 49°24'16.096"N, 15°58'16.493"E. Jedná se o trvale podmáčenou louku v blízkosti potoka Zátoka a těsně pod vodní plochou Ochoz. Výhradním vlastníkem pozemku je obec Lavičky. Lokalitu máme od roku 2012 v bezúplatném užívání. Tímto děkujeme zastupitelstvu obce Lavičky za souhlas s užíváním a realizovanými opatřeními.

    

     Přibližná lokalizace zájmového území Ochoz.

Současný (vlevo) a historický (1953) pohled na zájmovou lokalitu, konkrétně trojúhelníkovitá plocha s roztroušenými dřevinami uprostřed snímku.

Zájmové území tvoří dvě samostatné těsně na sebe navazující parcely o plochách 2 298 m2 a 14 351 m2 v katastru obce Olší na Oslavou. Jde o silně podmáčený luční porost hospodářsky nevyužívaný již řadu let. Prováděná opatření budou obdobná jako u jiných lokalit, tedy částečná prořezávka náletových dřevin, kosení vybraných ploch a vybudování několika drobných tůní. Hlavním účelem prováděných opatření je podpora dvou vzácných a ohrožených druhů obojživelníků žáby Kuňky obecné a Čolka velkého. Oba jsou existenčně závislé na drobných vodních plochách. Zásahy ve vegetaci mají podpořit zejména dvě rostliny, orchidej Prsnatec májový a Tolii bahenní. Ponechání území svému osudu by postupně vedlo k souvislému zárůstu dřevinami, zastínění území a následnému vymizení chráněných druhů. Opatření jsou samozřejmě prováděna pro podporu dalších druhů rostlin a živočichů.

Popis naší dosavadní činnosti:

Rok 2012

- ruční kosení vybraných ploch o celkové výměře 3 090 m2. Provedena byla jedna letní seč křovinořezem.

- ruční (motorová pila a sekera) prořezávka a kácení náletových dřevin na vybraných plochách o celkové výměře 1 350 m2. Jednalo se převážne o vrby. Vytěžená hmota byla ukládána na degradovaná místa. Hromady slouží jako zimoviště nebo úkrytové místo pro drobné živočichy.

- ruční vyhloubení tří tůní o plochách 10, 35 a 60 m2 v botanicky nevýznamných částech pozemků. Průměrná hloubka je 30 - 40 cm, maximální 70 - 100 cm. Vytěžená zemina byla ukládána v bezprostřední blízkosti tůní na degradovaných plochách a to takovým způsobem, aby se podpořila retence vody v nádržích a současně nevznikaly nepřirozeně vyhlížející terénní nerovnosti.

    

Zájmová lokalita se zobrazením realizovaných opatření v roce 2012: zeleně - kosení, oranžově - kácení dřevin, modře - vodní plochy, bíle - uložení vytěžené zeminy, červeně - hranice pozemků.

Všechna managementová opatření byla finančně podpořena Programem péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

V roce 2012 byl proveden botaniký, herpetologický, batrachologický, ornitologický a entomologický průzkum (PDF):

    

Na lokalitu byla umístěna informační tabule (PDF):

    

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF):

    

Rok 2013

Bez zásahu.

Rok 2014

- ruční pokosení podmáčených luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů na celkové ploše 3 120 m2 (jednotl. plochy 1660, 700, 380 a 380 m2). Z celkové plochy bylo ponecháno 10 % bez zásahu (mozaiková seč) jako opatření pro motýly aj., tj. reálně koseno bude 2 800 m2. Provedena jedna letní seč křovinořezem, pokosená hmota uložena na biologicky degradovaná místa.

- strojní vyhloubení 4 tůní (pásovým minirypadlem) zejména pro obojživelníky o velikostech 50, 25, 20 a 20 m2 v botanicky nevýznamných částech pozemků, průměrná hloubka tůní po zaplnění vodou bude v rozmezí 30-50 cm, maximální hloubka 70-90 cm, celkový objem vykopané zeminy 47 m3 (uložena a rozhrnuta na degradovaná místa v okolí tůní).

- strojní stržení drnu na výrazně degradovaných částech podmáčených luk na celkové ploše 180 m2 a výšce 20 cm (drn, zemina, tj. 36 m3), uložení zeminy na botanicky nevýznamné plochy na hromady z předchozích prořezávek. Účelem stržení drnu je obnova biologicky cennějšího porostu a podpora ohrožených druhů živočichů.

Managementová opatření realizovaná v roce 2014: zeleně-kosení, modře-tůně, bíle-uložení zeminy z budování tůní, fialově-stržení drnu.

Opatření byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostřed, děkujeme!

Byla aktualzována informační cedule (PDF):

    

Fotogalerie

Rok 2012:


Rok 2014 (chronologicky):


 

tůně, tůň, vod

TOPlist